Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. platné do 24.5.2018

(dále jen „VP“)

účinné od 18. 8. 2014


Článek 1 Definice pojmů

1.1.Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:

1.1.1.Aktivní přípojka – má význam stanovený v čl. 4.5 VPS;

1.1.2.Aktivace Služby IPTV – má význam stanovený v čl. 4.5 VPS;

1.1.3.Cena – cena Služby IPTV (tj. kreditní poplatky a další ceny, popř. tarify a jejich parametry);

1.1.4.Ceník – ceník IPTV, který vede a spravuje Provozovatel, a jež je k dispozici v místě provozovny Provozovatele a je zveřejněn na internetové adrese Provozovatele zejména v rámci Uživatelského rozhraní;

1.1.5.Dočasně poskytnuté věci – má význam stanovený v čl. 6.20 VPS;

1.1.6.Kredit – je hodnota vyjádřená v příslušné měně (zejména Kč), která je vedena v Uživatelském rozhraní a ze které lze platit Služby IPTV poskytované Provozovatelem; Kredit jsou elektronické finanční prostředky Uživatele a nejsou zálohovou platbou na Služby IPTV ani jakékoli jiné zboží či služby;

1.1.7.NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (budou-li přijaty a nabydou-li účinnosti);

1.1.8.Partner – třetí osoba, která Provozovateli umožní na základě smluvního vztahu s Provozovatelem zpřístupnit Služby IPTV Uživateli;

1.1.9.Provozovatel – sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno - Královo Pole, IČO: 01607910, seznam provozoven uveřejněn na internetové adrese: www.sledovanitv.cz;

1.1.10.Přípojné místo - koncový bod sítě elektronických komunikací u Uživatele, tj. vyústění sítě elektronických komunikací u Uživatele, kde je možné od Provozovatele odebrat Služby IPTV;

1.1.11.Registrace – má význam stanovený v čl. 8.1 VPS

1.1.12.Servisní zásah – má význam stanovený v čl. 8.16 VPS

1.1.13.Služba IPTV – veřejně dostupná služba převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířená prostřednictvím sítě elektronických komunikací Provozovatelem;

1.1.14.Služby třetích stran – další služby, k jejichž poskytování je Provozovatel oprávněn, jakož i služby subjektů odlišných od Provozovatele;

1.1.15.Smlouva IPTV - Smlouva o poskytování IPTV uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem za účelem poskytování Služeb IPTV (takováto smlouva může být uzavřena i za účasti Partnera);

1.1.16.Spotřebitel – fyzická osoba – Uživatel, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

1.1.17.Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo se registruje k využití Služeb IPTV;

1.1.18.Uživatelské rozhraní – webové rozhraní Provozovatele dostupné na internetové adrese Provozovatele nezbytné pro nastavení Služeb IPTV a programové nabídky a také využívání a aktivaci Služeb IPTV, které je chráněno uživatelským jménem a heslem a je určeno pro Uživatele;

1.1.19.Zařízení Uživatele - má význam stanovený v čl. 4.1 VPS

1.1.20.ZEK – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

1.1.21.ZRTV – zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

2.1.Tyto VPS stanovují pravidla, podle nichž Provozovatel poskytuje na základě Smlouvy IPTV Uživateli Služby IPTV v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZRTV, ZEK a v souladu s platnou účinnou registrací převzatého vysílání registrovanou na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

2.2.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zároveň se Službami IPTV mu mohou být poskytovány i Služby třetích stran, a to za podmínek stanovených v těchto VPS a ve speciálních podmínkách stanovených pro příslušnou službu.

2.3.V souladu s těmito VPS je uzavírána Smlouva IPTV, jejímž předmětem jsou Služby IPTV za podmínek stanovených těmito VPS, a to na dobu neurčitou, pokud se Uživatel a Provozovatel nedohodnou jinak (nezvolí možnost jinou).

2.4.Služba IPTV může být Uživateli zpřístupněna i přes síť elektronických komunikací Partnera s tím, že Partner umožní Provozovateli poskytnout Služby IPTV Uživateli. Partner v takovém případě může být Provozovatelem oprávněn vyúčtovat Cenu a tato může být zaplacena přímo k rukám Partnera.

2.5.Uživatelské rozhraní Provozovatele pro Služby IPTV je dostupné na internetové adrese http://sledovanitv.cz.

Článek 3 Služba IPTV (vysílání)

3.1.Služby IPTV jsou poskytovány v souladu se zákonnými ustanoveními a ujednáními ve Smlouvě IPTV s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků a s výjimkou výpadků způsobených třetími stranami (např. výpadky na straně provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, které Provozovatel přebírá), pokud VPS nestanoví dále jinak.

3.2.Služba IPTV je služba digitálního televizního vysílání s využitím technologie IPTV (Internet Protocol TV) poskytovaná v rámci vlastní sítě elektronických komunikací nebo sítě elektronických komunikací třetích stran.

3.3.Služba IPTV umožňuje mít v jednu chvíli zapnutý pouze jeden kanál (program), nebo přehrávání z Virtuálního videorekordéru, na jednom či více přijímacích zařízení (bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení hardwarové nebo softwarové řešení), resp. v rámci Aktivní přípojky. Provozovatel může Uživateli za poplatek, nebo zdarma umožnit příjem více kanálu současně na více či jednom zařízení v rámci jedná Aktivní přípojky. Případné podmínky, nastavení příjmu více kanálů a cena této služby bude dostupná na Uživatelském rozhraní nebo v Ceníku.

3.4.Technické parametry Služeb IPTV, Ceny, dostupnost a konkrétní programová nabídka jsou uvedeny v Ceníku, případně na internetových stránkách, popř. přímo ve Smlouvě IPTV nebo jako příloha Smlouvy IPTV.

3.5.Cenu za Služby IPTV a podmínky, za nichž se tato uplatňuje, je možné sjednat i individuálně, na základě přímého svolení odpovědného pracovníka obchodního oddělení Provozovatele nebo na základě zpřístupnění individuálního nastavení v Uživatelském rozhraní. Tato individuální dohoda o ceně za poskytované Služby IPTV pak musí být vyznačena ve Smlouvě IPTV. Uživatel uzavřením Smlouvy IPTV výslovně potvrzuje, že se změnou parametrů nebo i ceny oproti údajům uvedeným v Ceníku Provozovatele souhlasí.

3.6.Služba IPTV nemusí být dostupná každému Uživateli, nebo může být dostupná v rozsahu omezeném. Toto je závislé na kvalitě sítě elektronických komunikací, ke které je Uživatel připojen a na uzavřených smluvních vztazích mezi Provozovatelem a operátorem provozujícím síť elektronických komunikací, ke které je Uživatel připojen. Minimální parametry sítě elektronických komunikací pro příjem Služeb IPTV nebo jejich dostupnost jsou patrné z Uživatelského rozhraní.

Článek 4 Aktivace služby IPTV a zpřístupňovací poplatek

4.1.Uživatel je povinen si zabezpečit hardwarové i softwarové prostředky včetně jejich instalace, vstupní a výstupní zařízení, včetně televizního přijímače (dále jen „Zařízení Uživatele“) a jejich funkčnost a kompatibilitu se Službou IPTV tak, aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto Zařízení Uživatele. Připojení jiných zařízení než zařízení otestovaných Provozovatelem je možné jen na výlučnou odpovědnost Uživatele a pouze za předpokladu, že takové zařízení je určeno a řádně certifikováno pro trh Evropské unie. Seznam Provozovatelem otestovaných zařízení (včetně softwarových řešení) je uveden na internetových stránkách. V případě připojení jiných zařízení než schválených Provozovatelem nenese Provozovatel odpovědnost za funkčnost a kvalitu Služby IPTV a v případě nefunkčnosti, nedostupnosti či snížení dostupnosti Služby IPTV negarantuje Provozovatel v těchto případech úroveň poskytovaných služeb.

4.2.Provozovatel umožní v Přípojném místě objednávku a aktivaci Služby IPTV ve lhůtě stanovené ve Smlouvě IPTV nebo k tomuto Uživateli poskytne přiměřenou součinnost, aby si síť elektronických komunikací mohl pro možnost objednávky a aktivace Služby IPTV nastavit a zpřístupnit sám, a to buď zdarma, nebo za zpřístupňovací poplatek dle ujednání ve Smlouvě IPTV. Zpřístupňovací poplatek je splatný ve lhůtě 7 dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy IPTV, nestanoví-li Smlouva IPTV jinak, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele nebo v hotovosti v den podpisu Smlouvy IPTV. V případě prodlení s uhrazením zpřístupňovacího poplatku je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení s uhrazením zpřístupňovacího poplatku, tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody. Nedojde-li k zaplacení zpřístupňovacího poplatku ve lhůtě splatnosti, má také Provozovatel právo od Smlouvy IPTV odstoupit; tím není dotčeno právo Provozovatele na zaplacení zpřístupňovacího poplatku, smluvní pokuty a na náhradu škody. Pokud je Služba IPTV poskytována přes síť elektronických komunikací Partnera, svědčí práva a povinnosti z tohoto ustanovení Partnerovi, nedohodou-li se strany jinak nebo není-li v Uživatelském rozhraní uvedeno jinak.

4.3.Uživatel si zvolí nastavení Služby IPTV a její programovou nabídku v rámci Smlouvy IPTV, nebo si toto může individuálně nastavit přes Uživatelské rozhraní. Změna individuálního nastavení Služby IPTV, případně také její programové nabídky, je potom návrhem změny Smlouvy IPTV ze strany Uživatele adresované Provozovateli. Akceptací této změny ze strany Provozovatele vůči Uživateli se potom rozumí okamžik faktické Aktivace takto pozměněné Služby IPTV. Tento způsob změny Smlouvy IPTV považují smluvní strany za platný a účinný způsob změny Smlouvy IPTV. V případě pochybností o platnosti takovéhoto ujednání v kontextu sporu a nezbytnosti zachování formy právního úkonu se považuje takovéto ujednání, kterým se doplní nastavení nebo rozšíří programová nabídka za novou samostatnou Smlouvu IPTV na novou programovou nabídku, resp. nastavení, kterou se nedodatkuje původní Smlouva IPTV.

4.4.Za předpokladu, že na koncovém bodě sítě elektronických komunikací u Uživatele je zpřístupněna možnost aktivovat a objednat Službu IPTV, je Uživatel oprávněn si u Provozovatele Službu IPTV aktivovat.

4.5.Službu IPTV si může Uživatel u Provozovatele aktivovat, resp. změnit status své přípojky z neaktivní přípojky IPTV na aktivní přípojku IPTV, těmito způsoby:

4.5.1.automaticky, tj. tak, že Uživatel zapne Službu IPTV, která se mu spustí v Uživatelem objednaném rozsahu programové nabídky a nastavení a tato bude spuštěná v intervalu alespoň 5 minut,

4.5.2.manuálně, kdy Uživatel přímo v Uživatelském rozhraní stiskne u dané služby tlačítko aktivovat přípojku, pokud je tato volba dostupná;

(dále jen „Aktivace Služby IPTV“) s tím, že po Aktivaci Služby IPTV se považuje přípojka Uživatele za aktivní přípojku pro Služby IPTV (dále jen „Aktivní přípojka“) vždy od okamžiku aktivace, až do skončení daného kalendářního měsíce. Aktivní přípojka se považuje za přípojku, kde jsou skutečně poskytovány Služby IPTV prostřednictvím kabelu nebo technologie IPTV.

4.6.Na konci posledního dne kalendářního měsíce se Služba IPTV (Aktivní přípojka) automaticky deaktivuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Automaticky deaktivovanou přípojku, která je opětovně přípojkou neaktivní, je možno opětovně aktivovat způsobem dle čl. 4.5 VPS.

4.7.Doba trvání Smlouvy IPTV nemusí tedy korespondovat se skutečnou dobou, kdy jsou aktivní Služby IPTV.

Článek 5 Další služby

5.1.Uživatel má právo využít dalších služeb nabízených Provozovatelem.

5.2.Za další službu nabízenou Provozovatelem se považuje služba Virtuálního videorekordéru (v Uživatelském rozhraní je tato služba označována jako „Nahrávky“).

5.2.1.Službu Virtuálního Videorekordéru lze využít pouze na Aktivní přípojce. Pokud Uživatel nemá Aktivní přípojku, dojde nejpozději okamžikem sepnutí Virtuálního videorekordéru k Aktivaci Služby IPTV s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

5.2.2.Služba Virtuálního rekordéru spočívá v tom, že Provozovatel poskytne Uživateli datové úložiště, které je možné užít pro zaznamenání pořadu ze strany Uživatele s tím, že pouze z inciativy a ze strany Uživatele lze tohoto datového úložiště užít. Při jeho užití nesmí Uživatel porušit jakékoli platné a účinné právní předpisy, zejména autorský zákon. Provozovatel za obsah uložený na tomto datovém úložišti nenese žádnou odpovědnost.

5.2.3.Služba Virtuálního rekordéru spočívá v tom, že si Uživatel může v rámci jím objednaných Služeb IPTV (v rámci programové nabídky, kterou má Uživatel zpřístupněnu nebo objednánu) zvolit pořad, resp. EPG kód (Electronic Program Guide) pořadu a Uživatelem zvolený program a časový rozsah bude nahrán v kvalitě, kterou umožňuje daný pořad a Uživatelské rozhraní. EPG kód určuje pouze časy pro nahrání a nezohledňuje skutečný začátek a konec pořadu, použití tohoto způsobu určení časového rozsahu pro nahrání pořadu je pouze na vlastní riziko Uživatele a Provozovatel nenese odpovědnost za to, zda pořad se zvoleným EPG kódem bude nahrán celý. Takto nahraný pořad se Provozovatel zavazuje uchovat po dobu alespoň jednoho kalendářního týdne (není-li v rámci Uživatelského rozhraní stanovena doba jiná), neobjedná-li si Uživatel dobu pro uložení delší. Pravidla pro délku ukládání jednotlivých pořadů a případné prodloužení doby uložení jsou uvedena v Uživatelském rozhraní. V případě, že si Uživatel objedná dobu pro uložení pořadu delší, potom nahraný pořad Provozovatel uloží na tuto dobu. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Uživatelského rozhraní může Provozovatel umožnit i jiné způsoby využití této služby (jiné způsoby nahrávání).

5.2.4.V rámci Služby Virtuálního videorekordéru si Uživatel předplatí maximální počet minut, které může pro nahrání pořadů (programu) využít – Minuty virtuální videorekordéru (dále jen „MVR“). MVR má Uživatel k dispozici (tj. může je využívat pro nahrávání pořadů) po dobu, pro kterou si Uživatel MVR předplatil. Po vypršení doby, na kterou si Uživatel MVR předplatil, MVR expirují a obsah v nich uložených se automaticky smaže s tím, že Provozovatel emailovou zprávou Uživatele upozorní nejméně 14 před exspirací MVR. Uživatel je oprávněn si dobu, na kterou má MVR předplaceny, dále rozšířit (předplatit), čímž se předejde smazání obsahu až do doby takto rozšířené exspirace.

5.2.5.Uživatel si může službu Virtuálního videorekordéru nastavit v rámci Uživatelského rozhraní, popř. v rámci aplikace jiného zařízení (je-li toto nastavení dostupné).

5.2.6.Uživatel může nahrávat paralelně až ze dvou dalších programů (neumožní-li Provozovatel nahrávání většího množství programů), a to vždy v rámci Uživatelem objednaných Služeb IPTV.

5.2.7.Služba Virtuální videorekordéru je zpoplatněna dle Ceníku.

5.2.8.Služba Virtuálního videorekordéru není službou vysílání na vyžádání (Video-on-Demand), jedná se pouze o datové úložiště, které je možno využít výhradně ze strany Uživatele.

Článek 6 Platnost a účinnost Smlouvy

6.1.Smlouvu IPTV nebo jakékoli dodatky ke Smlouvě IPTV uzavírá Provozovatel s Uživatelem písemně, nebo také v elektronické formě, nebo prostřednictvím zaznamenávaného telefonického hovoru, ve kterém Uživatel vysloví souhlas se záznamem telefonického rozhovoru. Smlouva IPTV může být s Uživatelem uzavřena i prostřednictvím Partnera. Všechny tyto formy jsou považovány za platné. Elektronické uzavření Smlouvy IPTV nebo dodatků ke Smlouvě IPTV je možné pouze po přihlášení do informačního systému Provozovatele na internetové adrese Provozovatele, a to pomocí údajů nebo odkazu zaslaného Provozovatelem elektronickou poštou Uživateli nebo přihlašovacími údaji, jež jsou uvedeny v prohlášení, které je nedílnou součástí Smlouvy IPTV nebo po Registraci (viz. čl. 8.1 VPS). Uzavření Smlouvy IPTV nebo uzavření dodatku ke Smlouvě IPTV v jiné než písemné podobě bude ze strany Provozovatele potvrzeno e-mailem, ve kterém bude Uživateli zaslán ověřovací odkaz, kde kliknutím na tento odkaz Uživatel uzavření smlouvy (Registraci) potvrdí, nebo zaznamenávaným telefonickým hovorem, ve kterém Uživatel vysloví souhlas se záznamem telefonického rozhovoru. Tímto je ověřena totožnost Uživatele. Vyslovením souhlasu Uživatele se záznamem telefonického hovoru Uživatel také souhlasí s jeho použitím jako důkazu v soudním nebo správním řízení. Jakýkoli dodatek ke Smlouvě IPTV lze uzavřít v jakékoli formě stanovené tímto článkem VPS bez ohledu na to v jaké formě byla uzavřena Smlouva IPTV samotná, s čímž Uživatel a Provozovatel výslovně souhlasí.

6.2.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. okamžikem, kdy Uživatel obdrží potvrzující email ze strany Provozovatele a v tomto klikne na ověřovací odkaz u jiné než listinné formy uzavření Smlouvy IPTV, nebo okamžikem, kdy jsou údaje Uživatele ověřeny Partnerem, vše bez ohledu na sjednaný den zpřístupnění nebo Aktivace Služby IPTV.

6.3.Doba, na kterou je uzavřena Smlouva IPTV nemá vliv na dobu, po kterou je přípojka Uživatele Aktivní přípojkou. Za doby trvání Smlouvy IPTV je možno mít Aktivní přípojku i neaktivní přípojku, podle doby, kdy je přípojka skutečně Aktivní, tj. vždy od faktické Aktivace Služby IPTV do její automatické deaktivace.

6.4.Smlouvu IPTV lze ukončit písemnou nebo elektronickou dohodou stran.

6.5.Smlouva IPTV je uzavřena na dobu neurčitou, lze ji ukončit písemnou výpovědí (tj. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby) jedné smluvní strany adresované druhé smluvní straně bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce. Výpověď počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

6.6.Smlouva IPTV je uzavřena na dobu určitou v rozsahu, v jakém si Uživatel Službu IPTV předplatí s tím, že po uplynutí této doby se tato Smlouva prodlužuje na dobu neurčitou. Smlouva IPTV se automaticky prodlouží na dobu neurčitou, nebude-li kteroukoli smluvní stranou písemně (nestanoví-li Smlouva IPTV nebo VPS jinak) oznámeno druhé smluvní straně, že nemá zájem o její automatické prodloužení, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy IPTV (oznámení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně). Pro ukončení Smlouvy IPTV, která byla podle tohoto článku prodloužena na dobu neurčitou, se použije čl. 6.5 VPS obdobně.

6.7.Doba trvání Smlouvy IPTV se z doby neurčité změní na dobu určitou vždy, když je předplacena Služba IPTV, a to na dobu jejího předplacení, takto může být trvání smlouvy na dobu určitou i prodlouženo.

6.8.Smlouvu IPTV lze ukončit výše uvedenými způsoby také přes Uživatelské rozhraní, pokud toto Provozovatele pro danou službu výslovně umožní.

6.9.V případě ukončení Smlouvy IPTV je Provozovatel oprávněn zrušit Registraci Uživatele a smazat jeho údaje z Uživatelského rozhraní.

6.10.Smlouva je vždy uzavřena, resp. prodloužena minimálně na takovou dobu Určitou, po kterou si Uživatel předplatí nebo aktivuje Služby IPTV.

6.11.Bez ohledu na sjednanou dobu trvání je Uživatel oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou 15 dnů ode dne doručení výpovědi Provozovateli, dochází-li k podstatné změně VPS nebo Ceníku (smluvních podmínek), která pro Uživatele představuje jejich zhoršení pro Službu IPTV (balíček služeb), který Uživatel využívá. V takovém případě je Uživatel povinen doručit výpověď Provozovateli nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění takové změny smluvních podmínek, resp. ode dne, kdy byly takovéto změny Uživateli oznámeny v souladu s podmínkami, které stanoví Článek 19 VPS. Je-li změna ve smluvních podmínkách vyvolána změnou právních předpisů, nelze Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. Podle tohoto článku není oprávněn vypovědět Smlouvu Uživatel, jemuž byly před uzavřením Smlouvy konkrétní změny oznámeny.

6.12.Za podstatnou změnu či doplnění těchto VPS nebo Ceníku se pro účely výpovědi dle předchozího článku považuje taková změna či doplnění, kdy se zásadně mění smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem (např. prodloužení výpovědní lhůty, navýšení smluvní pokuty, snížení kvality Služeb IPTV, zúžení programové nabídky v neprospěch Uživatele, zvýšení ceny, apod.). Za podstatnou změnu nebo doplnění těchto VPS a Ceníku služeb se nepovažuje změna týkající se platebních podmínek, které stanoví Článek 14 VPS s výjimkou zkrácení doby splatnosti.

6.13.Uživatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, a to dnem doručení odstoupení Provozovateli, z důvodu závažného porušení Smlouvy Provozovatelem definovaného v čl. 6.19 VPS.

6.14.Provozovatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy IPTV, resp. všech smluv uzavřených s Uživatelem, z následujících důvodů (Provozovatel je současně s odesláním odstoupení oprávněn též omezit, případně přerušit poskytování Služeb, tzv. suspendace, a to i bez předchozího upozornění; za suspendaci je Provozovatel oprávněn požadovat úhradu suspendačního poplatku dle platného a účinného Ceníku):

6.14.1.Uživatel nezaplatí tři po sobě jdoucí vyúčtování ve lhůtě splatnosti,

6.14.2.Uživatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 45 dnů,

6.14.3.Uživatel závažným způsobem poruší Smlouvu IPTV nebo VPS,

6.14.4.Uživatel vstoupí do likvidace, na Uživatele byl podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku Uživatele, byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce prodejem podniku Uživatele, byla uvalena nucená správa.

6.15.Provozovatel je rovněž oprávněn bez odeslání odstoupení nebo výpovědi Uživateli omezit či přerušit poskytování služeb (tzv. suspendace) s předchozím upozorněním v následujících případech:

6.15.1.na Uživatele byl podán insolvenční návrh nebo byla uvalena nucená správa, a to až do rozhodnutí o úpadku nebo do jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, ukončení nucené správy,

6.15.2.Uživatel závažným způsobem porušil Smlouvu IPTV nebo VPS,

6.15.3.Uživateli se opakovaně nepodařilo doručit dopisy, vyúčtování, fakturu, upomínky a jiné písemnosti, které zaslal Uživatelovi Provozovatel, nebo že Uživatel jejich převzetí odmítl; to však neplatí v případě, kdy se Provozovatel o nedoručení dozvěděl na základě oznámení Uživatele dle čl. 8.12 VPS,

6.15.4.Uživatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 14 dnů,

přičemž o takovéto suspendaci bude Uživatel informován písemně nebo elektronickou poštou nebo prostřednictvím SMS. K opětovnému zprovoznění služby (znovu aktivace) může dojít pouze a jen po zaplacení všech pohledávek Provozovatele za Uživatelem, to však nejpozději do doby, než dojde k ukončení Smlouvy. V případě opětovné aktivace je Provozovatel oprávněn požadovat úhradu reaktivačního poplatku dle platného a účinného Ceníku. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu za suspendaci.

6.16.Odstoupení od smlouvy je účinné vždy ex-nunc, tzn. k okamžiku doručení samotného odstoupení a smlouva se ruší, až k tomuto okamžiku, nikoli zpětně od počátku.

6.17.Za závažné porušení Smlouvy IPTV ze strany Uživatele se považuje:

6.17.1.naplnění podmínek čl. 6.15.3 VPS;

6.17.2.porušení čl. 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.14, 8.15 VPS;

6.17.3.nezajištění souhlasu majitele(ů) nemovitosti(í) nebo nezpřístupnění nemovitostí(í) pro zřízení Přípojného místa dle čl. 8.16 VPS;

6.17.4.věci předané Provozovatelem Uživateli v souladu s ustanovením Článek 10 VPS nejsou Uživatelem užívány řádně a v souladu s jejich určením těmito VPS;

6.17.5.opakované (více než 3krát) porušení čl. 8.16 VPS.

6.18.Za závažné porušení smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ve Smlouvě sjednané ceně za Služby za jeden měsíc ceny, která odpovídá ceně za nejvyšší programovou nabídku, jakou měl Uživatel v rámci období, kdy k porušení došlo sjednánu, v případě trvajícího porušení za tolik měsíců, kolik toto porušení trvá, pokud VPS nestanoví výši jinou; tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

6.19.Za závažné porušení Smlouvy ze strany Provozovatele se považuje:

6.19.1.nedostupnost Služeb IPTV více než nepřetržitě 7 po sobě jdoucích dní od okamžiku, kdy Uživatel Provozovatele o nedostupnosti Služby informoval způsobem, který popisuje Článek 16 VPS, pokud toto není zapříčiněno vyšší mocí nebo suspendací či přerušením nebo údržbou či opravou sítě Provozovatele v souladu s VPS,

6.19.2.nedostupnost Služeb v souhrnné délce více než 11 dní za období 30 po sobě jdoucích dní s tím, že délka této dílčí nedostupnosti se počítá vždy od okamžiku, kdy Uživatel Provozovatele o nedostupnosti Služby informoval způsobem, který popisuje Článek 16 VPS do jejího odstranění, nicméně do délky této dílčí nedostupnosti se nezapočítává nedostupnost Služeb způsobená vyšší mocí nebo suspendací či přerušením nebo údržbou či opravou sítě Provozovatele v souladu s VPS.

6.20.Při ukončení Smlouvy je Uživatel povinen vrátit do 30 dnů Provozovateli všechny věci nebo jiné majetkové hodnoty (dále jen „Dočasně poskytnuté věci“), které jsou ve vlastnictví Provozovatele, nebo ke kterým má Provozovatel jiné právo opravňující jej k užívání nebo držbě Dočasně poskytnutých věcí (bez ohledu na to, jestli tyto byly Uživateli půjčeny, vypůjčeny, zapůjčeny nebo pronajaty), a to ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení nebo ve stejné lhůtě uhradit cenu Dočasně poskytnutých věcí udanou při jejím vypůjčení (zapůjčení, pronajmutí, apod.) Uživateli, není-li tato uvedena, potom pořizovací cenu takovéto Dočasně poskytnuté věci. Pokud tak Uživatel neučiní, je Provozovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny Dočasně poskytnuté věci udané při jejím vypůjčení (zapůjčení, pronajmutí, apod.) Uživateli, není-li tato cena udána potom z pořizovací ceny takovéto Dočasně poskytnuté věci, vždy však nejméně 40 Kč za každý den prodlení s vrácením nebo výše uvedenou úhradou. Tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody. Provozovatel se zavazuje tyto věci bez zbytečného odkladu od Uživatele převzít.

6.21.Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů po jejím ukončení. Provozovatel je oprávněn srážet případný pronájem Dočasně poskytnutých věcí z Kreditu Uživatele, resp. poplatky za pronájem Dočasně poskytnutých věcí do Platby za Kredit, zahrnout nebo zahrnout do platby Kreditem. V případě, že Uživateli dojde Kredit k hrazení poplatků nebo pronájmu za Dočasně poskytnuté věci, je povinen tyto vrátit Provozovateli, a to ve lhůtách uvedených v tomto článku VPS, které počínají běžet od okamžiku vyčerpání Kreditu. Provozovatel, pokud nedojde k vrácení věcí a také za dobu jejich nadužívání, může vyúčtovat pronájem Dočasně poskytnutých věcí fakturou, kterou se Uživatel zavazuje uhradit v její lhůtě splatnosti, která nebude kratší než 7 dní a také je Provozovatel oprávněn si částku rovnající se dlužnému nájemnému (poplatkům) strhnout z nejbližšího dalšího nákupu Kreditu.

Článek 7 Změna nastavení Služeb IPTV a programové nabídky

7.1.Uživatel je oprávněn si v rozsahu, které umožňuje Uživatelské rozhraní (nebo je-li Služba IPTV zpřístupněna přes Partnera a Partner toto umožňuje, je oprávněn jej měnit přes tohoto Partnera) měnit programovou nabídku a nastavení Služeb IPTV s tím, že změnu:

7.1.1.ve smyslu rozšíření programové nabídky a nastavení je možné provést okamžikem Aktivace Služby IPTV, a to při nejbližším spuštění Služeb IPTV, je-li to technicky možné a není-li v Uživatelském rozhraní uvedeno jinak;

7.1.2.a pro zúžení programové nabídky nebo snížení nastavení po nejbližší automatické deaktivaci Služeb IPTV, při opětovně Aktivaci Služeb IPTV.

Článek 8 Práva a povinnosti Uživatele

8.1.Uživatel je oprávněn se na webovém rozhraní za účelem budoucího zájmu o poskytování Služeb IPTV zaregistrovat, tj. uvést své pravdivé a skutečné údaje požadované Provozovatelem v rámci webového rozhraní pro sjednání Smlouvy IPTV (dále jen „Registrace“). Samotná Registrace není uzavřením Smlouvy IPTV, pokud si v rámci Registrace Uživatel nezvolí Smlouvu IPTV uzavřít. V případě elektronického uzavření Smlouvy IPTV přes webové rozhraní Provozovatele je Registrace obligatorní (povinnou a nezbytnou) součástí uzavření Smlouvy IPTV. Po Registraci za podmínek určených těmito VPS získá Uživatel přístup do Uživatelského rozhraní.

8.2.Uživatel je oprávněn přistupovat k Službám IPTV prostřednictvím vlastního hardwarového nebo softwarového vybavení, za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VPS.

8.3.Uživatel je oprávněn požadovat změnu Služeb IPTV a programové nabídky za podmínek, které stanoví Článek 7 VPS.

8.4.Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Provozovatele či call centrum Provozovatele a uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě Služby IPTV a účtované Ceně.

8.5.Uživatel se zavazuje řádně a včas platit Ceny za sjednané Služby IPTV.

8.6.Uživatel nesmí při využívání Služeb IPTV jakýmkoliv způsobem zasahovat do výpočetního systému a sítí Provozovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Provozovatele, dále zejména nesmí: měnit fyzické adresy síťové karty nebo technického zařízení využívajícího ze Služeb IPTV, přidělené IP adresy, spouštět vlastní server DHCP v síti Provozovatele, popřípadě další zařízení a programové vybavení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost sítě Provozovatele, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.

8.7.Uživatel nesmí měnit nastavení zařízení, které je ve vlastnictví Provozovatele.

8.8.Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Služby IPTV třetím osobám.

8.9.Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Provozovatelem přidělená přístupová jména a hesla související s využitím Služeb IPTV a hesla pro komunikaci s Provozovatelem. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel, je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje, za což je Provozovatel oprávněn Uživateli účtovat poplatek dle platného a účinného Ceníku.

8.10.Uživatel se zavazuje předkládat na základě žádosti Provozovatele takové informace, které umožní spolehlivě ohodnotit jeho důvěryhodnost a schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy IPTV (např. občanský průkaz, pas, výpis z obchodního rejstříku, bankovní spojení). Uživatel zároveň výslovně souhlasí s pořízením fotokopie takovéhoto dokladu.

8.11.Uživatel je povinen neprodleně písemně informovat Provozovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených ve Smlouvě IPTV (zejména jména a příjmení, firmy či názvu, bydliště a sídla, bankovního spojení, identifikačního čísla, e-mailové adresy, telefonního čísla), a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

8.12.V případě, že Uživateli nebylo doručeno vyúčtování či faktura – daňový doklad do 40 dnů od doby kdy mu tato měla být doručena v souladu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy, tj. od příslušného zúčtovacího období, oznámí toto bez zbytečného prodlení Provozovateli. Pokud tuto skutečnost Uživatel Provozovateli nenahlásí do 20 dnů od uplynutí výše uvedené 40 denní lhůty, považuje se předmětné vyúčtování či faktura – daňový doklad za doručenou. Opětovné zaslání vyúčtování nebo daňového dokladu může být zpoplatněno dle platného a účinného Ceníku.

8.13.Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VPS a Ceníku služeb a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VPS a Ceníku poté, co mu budou změny oznámeny.

8.14.Uživatel je povinen dodržovat při užívání Služeb IPTV platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména autorský zákon. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škodu vyplývající z ukládání dat a informací obsažených v jednotlivých zdrojích Služeb IPTV nebo v šíření dat a informací prostřednictvím Služeb IPTV. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.15.Uživatel nesmí při užívání Služeb IPTV užívat hardware (zařízení) či software (programové vybavení), které narušují provoz Služeb IPTV Provozovatele a zákonem chráněná práva třetích osob. Uživatel nesmí využívat Služeb IPTV k obtěžování třetích stran. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.16.Uživatel je povinen v případě výpadku Služby IPTV, servisního zásahu Provozovatele souvisejícího se Službami IPTV, zapojením/zřízením Služeb IPTV, pravidelné nebo plánované údržby zařízení Provozovatele potřebných k poskytovaní Služeb IPTV, či koncového bodu sítě elektronických komunikací dle VPS (dále jen „Servisní zásah“) zajistit nebo umožnit přístup do nemovitosti(í), kde je/má být Služba IPTV poskytována a má být proveden Servisní zásah, a to do 8 hodin od výzvy Provozovatele v případě úplného výpadku Služby nebo do 24 hodin od výzvy Provozovatele v případě jakéhokoli jiného Servisního zásahu.

8.17.Neregistrovaný Uživatel má možnost požádat Provozovatele prostřednictvím webového rozhraní internetové adrese Provozovatele o bezplatné vyzkoušení Služeb IPTV, které mu může Provozovatel umožnit v případě, že k tomuto má volné kapacity na Provozovatelem zvoleném programu na dobu až deseti minut. Takto vyzkoušet Služby IPTV je možno maximálně jednou za kalendářní rok.

8.18.Uživatel, který má platnou Registraci, má možnost požádat Provozovatele prostřednictvím webového rozhraní internetové adrese Provozovatele o bezplatné vyzkoušení Služeb IPTV, které mu může Provozovatel umožnit v případě, že k tomuto má volné kapacity na Provozovatelem zvoleném programu na dobu až sto dvaceti minut. Takto vyzkoušet Služby IPTV je možno maximálně jednou za kalendářní rok.

8.19.Případné opakované vyzkoušení Služeb IPTV nebo vyzkoušení na dobu delší, než je uvedeno výše ve VPS může Provozovatel umožnit za poplatek.

8.20.Pro jakékoli vyzkoušení Služeb IPTV může Partner zvolit jakoukoli limitovanou programovou nabídku, popř. i jinou registrovanou technologii šíření převzatého rozhlasového vysílání, v rámci které je možné konkrétní obsah poskytnout.

8.21.Uživatel je povinen hradit poplatek za rozhlasové a televizní vysílání.

Článek 9 Práva a povinnosti Provozovatele

9.1.Provozovatel se zavazuje Uživateli poskytovat Služby IPTV v rozsahu sjednaném ve Smlouvě IPTV, a to za podmínek stanoveným Smlouvou IPTV a VPS.

9.2.Provozovatel předává Uživateli či jeho oprávněnému zástupci přístupová jména a hesla pro Uživatelské rozhraní, pokud je již Uživatel nezískal nebo nevytvořil sám během Registrace.

9.3.Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služeb IPTV na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy sítě elektronických komunikací, krizových situací ve smyslu ZEK, a ostatních závažných technických nebo provozních důvodů.

9.4.Provozovatel je oprávněn změnit přístupové kódy (přihlašovací jména a hesla) z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb IPTV. Takto změněné přístupové kódy (přihlašovací jména a hesla) Provozovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

9.5.Provozovatel je oprávněn se souhlasem Uživatele nainstalovat Uživateli software, který zvyšuje kvalitu poskytovaných Služeb IPTV.

9.6.Z provozních důvodů může Provozovatel změnit technické řešení Služby IPTV sjednané ve Smlouvě, pokud je to nutné k řádnému plnění Smlouvy IPTV.

9.7.Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb IPTV suspendací dle čl. VPS.

9.8.Provozovatel vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby informoval Uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování Služeb IPTV, je-li to možné v dostatečném předstihu, jinak bez zbytečného odkladu.

9.9.Provozovatel může informovat po dobu trvání Smlouvy IPTV Uživatele o svých nových službách.

9.10.Uživatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení čl. 8.6, 8.7, 8.9, 8.14, 8.158.16 VPS. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není tímto dotčen.

9.11.Uživatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za první den a 200,- Kč za každý další den a každou třetí osobu, které Uživatel poskytuje bezplatně Služby IPTV v rozporu s čl. 8.8 VPS nebo smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za první den a 500,- Kč za každý další den a každou třetí osobu, které Uživatel poskytuje úplatně Služby IPTV v rozporu s čl. 8.8 VPS. Tuto smluvní pokutu je Uživatel povinen Provozovateli uhradit za celé období porušení čl. 8.8 VPS, a to i opakovaně za každé jednotlivé porušení čl. 8.8 VPS. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není tímto dotčen.

9.12.Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit VPS a Ceník za obdobných podmínek, jak tyto stanoví VPS.

Článek 10 Předání a převzetí věcí

10.1.Předává-li Provozovatel v souvislosti s plněním smluvního závazku Uživateli k užívání některé movité věci (nebo Dočasně poskytnuté věci), které i nadále zůstávají ve vlastnictví Provozovatele, je Uživatel povinen tyto věci užívat řádně a v souladu s jejich určením, chránit je před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Provozovatel je povinen předat uvedené věci Uživateli ve stavu způsobilém k jejich řádnému užívání a Uživatel je při předání povinen potřebnou součinností. Přípojné místo, koncový bod Služby IPTV i v případě, že se jedná pouze o jeho softwarové rozhraní, je ve vlastnictví Provozovatele. Zásahy do Přípojného místa jsou přípustné jen s písemným souhlasem Provozovatele.

10.2.Uživatel odpovídá za škodu na předaných věcech způsobenou jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením, a to ode dne jejich převzetí Uživatelem nebo jím pověřenou osobou do data jejich vrácení Provozovateli.

10.3.Uživatel je povinen umožnit zpětné převzetí věcí Provozovatelem v souladu s čl. 6.20 VPS. Provozovatel smí žádat po Uživateli vydání věcí, kdykoliv zjistí, že tyto věci nejsou užívány řádně a v souladu s jejich určením. V takovém případě je Uživatel povinen vydat věci Provozovateli neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od takové výzvy. Za porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

10.4.O každém předání a převzetí věcí bude pověřenými osobami Provozovatele a Uživatele sepsán Protokol o předání a převzetí věcí.

10.5.V případě, že při předání těchto věcí je ve Smlouvě IPTV uvedeno pravidelné plnění (nájem) odpovídající částce 0,- Kč, jedná se o bezplatnou výpůjčku. V případě, že při předání těchto věcí je ve Smlouvě IPTV nebo uvedeno pravidelné plnění (nájem) odpovídající částce vyšší než 0,- Kč, jedná se o nájem movitých věcí. Pokud je před touto částkou uveden znak „-“, jedná se o pomlčku, nikoli o mínus, tj. znak značící zápornou hodnotu.

Článek 11 Převod vlastnictví k věcem

11.1.Dochází-li v souvislosti s plněním smluvního závazku k převodu vlastnického práva k movitým věcem z Provozovatele na Uživatele, pak je za den dodání považován den, kdy je pověřenými osobami Provozovatele a Uživatele sepsán Protokol o převodu vlastnictví k věcem. Tímto dnem také přechází na Uživatele nebezpečí škody na těchto věcech, přičemž vlastnické právo k uvedeným věcem přejde na Uživatele až dnem, kdy bude Provozovateli plně uhrazena jejich cena stanovená dohodou mezi Uživatelem a Provozovatelem a řádně uhrazena první paušální platba za Služby IPTV.

Článek 12 Ochrana dat a informace o Uživatelích

12.1.Uživatel je oprávněn využít k ochraně přenášených informací vlastní opatření pro utajení jejích obsahu, např. kódování nebo šifrování. Tato opatření musí být učiněna takovými technickými prostředky, které jsou slučitelné s technickými prostředky Provozovatele.

12.2.Provozovatel se vyhrazuje právo vést záznamy o užívání Služeb IPTV, jako podklad pro jejich vyúčtování, minimálně po dobu 1 roku (nestanoví-li platné právní předpisy lhůtu delší) od jejich vzniku a na požádání tyto záznamy zpřístupnit Uživateli. Uživatel je povinen za jejich zpřístupnění uhradit poplatek dle platného a účinného Ceníku.

12.3.Provozovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služeb IPTV a Služeb třetích stran, příp. dalších služeb. Provozovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle ZEK, a patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. Provozovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených zákonem.

12.4.Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů Provozovatelem poskytnutých v rámci Smlouvy Provozovateli. Provozovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb IPTV, případně za účelem vymáhání práv Provozovatele. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy IPTV. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. Data Provozovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení trvání Smlouvy IPTV, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy IPTV, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele na adrese sídla Provozovatele. Část osobních údajů může Uživatel po přihlášení do Uživatelského rozhraní prohlížet, kontrolovat a měnit. Svým podpisem (Registrací, resp. jejím potvrzením) Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

Článek 13 Ceny Služeb IPTV

13.1.Služba IPTV je Uživatelem hrazena formou předplacené služby, jíž se rozumí režim, ve kterém je Služba IPTV poskytována od okamžiku Aktivace Služby IPTV do okamžiku deaktivace Služby IPTV.

13.2.Platný Ceník služeb obsahuje Ceny Služeb IPTV, případně cenu Kreditu a ceny jednotlivých Služeb IPTV uvedené v Kreditech.

13.3.Pokud jsou Ceny některých Služeb IPTV obsaženy přímo ve Smlouvě IPTV, má přednost cenové ujednání ve Smlouvě IPTV před Ceníkem. Cenové ujednání ve Smlouvě IPTV nenahrazují celý Ceník, ale pouze konkrétní uvedené Ceny, pro ostatní se použije platný a účinný Ceník.

13.4.O změnách Ceníku, včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují, informuje Provozovatel všechny Uživatele, kterých se tato změna týká, a to způsobem dle čl. 9.12 VPS.

13.5.Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v případě bonusového programu (balíčku), může ve prospěch Uživatele předplatit službu třetí osoba s tím, resp. v případě, že Uživatel využívá takového bonusového programu (balíčku) v rozsahu určeném Provozovatelem, souhlasí Uživatel s tím, aby náklady za tyto Služby IPTV, kterou jsou předmětem takovéhoto bonusového programu (balíčku), uhradila třetí osoba. Na úhradu třetí osobou ovšem Uživatel nemá právní nárok. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí tím, že pokud třetí osoba přestane za Uživatele Službu IPTV hradit je Provozovatel oprávněn deaktivovat přípojku. Opětovnou aktivaci provede Uživatel již za podmínek stanovených VPS.

Článek 14 Platební podmínky

14.1.Uživatel hradí Služby IPTV Provozovateli za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouvě IPTV a VPS.

14.2.Ceny za Služby IPTV se je možno začít účtovat od okamžiku zprovoznění Služby IPTV ze strany Provozovatele (viz. čl. 4.2 VPS). Není přitom rozhodné, zda-li a z jakého důvodu Uživatel Službu IPTV užívá či nikoliv, rozhodující je přitom rozsah a Cena Služby IPTV.

14.3.Služby IPTV nebo Kredit lze předplatit způsoby uvedenými na internetových stránkách Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli platební metody uvedené na internetových stránkách Provozovatele nebo Partnera nejsou provozovány ani Provozovatelem ani Partnerem a podmínky jejich použití se řídí podmínkami této platební metody a Provozovatel ani Partner nenese jakoukoli zodpovědnost za tuto platební metodu.

14.4.Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušné částky na účet platební brány využívané Provozovatelem.

14.5.Kredit je platný po dobu 12 měsíců od jeho předplacení. V případě předplacení (dokoupení) dalšího Kreditu před uplynutím 12 měsíční doby původně předplaceného Kreditu se lhůta platnosti Kreditu, a to nově předplaceného, tak původního, prodlužuje, a to tak, že se stanoví opět na 12 měsíců. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplynutí doby stávající Kredit expiruje, tj. Uživatel již není oprávněn Kredit využít ani nemá nárok na jeho náhradu ani jeho platnost nelze opětovně prodloužit.

14.6.V případě, že Uživatel zřídil opakovanou (obvykle měsíční) platbu za Služby IPTV, Provozovatel je oprávněn neprodloužit Uživateli využívání Služby IPTV, pokud opakovaná platba prodlužující předplacení služby na další období neproběhla úspěšně. Uživatel si bude moct Službu IPTV opět aktivovat způsoby popsanými v těchto VPS, od okamžiku, kdy dojde k připsání platby.

14.7.Aktuální zůstatek Kreditu a předplacené služby Uživatele lze zjistit po přihlášení do Uživatelského rozhraní přístupného na internetové adrese Provozovatele.

14.8.Faktury – daňové doklady jsou Uživateli zasílány běžnou nebo doporučenou poštou na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě či elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě IPTV. Uživatel si může fakturu – daňový doklad (popř. splátkový kalendář) též vyzvednout v Uživatelském rozhraní, přičemž přihlášení do Uživatelského rozhraní za účelem vyzvednutí uvedeného dokumentu činí Uživatel pod heslem, které mu bylo přiděleno při podpisu Smlouvy IPTV nebo jež bylo vytvořeno při Registraci a přihlášením se tento považuje za doručený. V případě, že si Provozovatel s Uživatelem dohodnou nebo si Uživatel vyžádá zasílání faktury – daňového dokladu běžnou poštou nebo doporučeně, je Provozovatel oprávněn za toto účtovat poplatek za zasílání faktury – daňového dokladu v listinné podobě stanoveného Ceníkem.

14.9.Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části Ceny za nevyužité Služby IPTV, pokud Smlouvu IPTV sám vypoví před uplynutím doby platnosti a účinnosti Smlouvy IPTV uzavřené na dobu určitou, a zároveň pokud k výpovědi nedošlo z důvodu závažného porušení Smlouvy IPTV ze strany Provozovatele. Stejný důsledek má i vypovězení Smlouvy IPTV ze strany Provozovatele v případě uvedeném v čl. 6.14 VPS.

14.10.Provozovatel má nárok na úhradu Ceny za Služby IPTV ze strany Uživatele i v případě, že Služby IPTV nemůže poskytovat z důvodu, který zavinil Uživatel nebo osoba blízká Uživateli nebo třetí osoba z viny nebo za spoluúčasti Uživatele nebo překážky na straně Uživatele. Za překážku na straně Uživatele se považuje také porušení čl. 8.16 VPS.

14.11.Vypovězením Smlouvy IPTV ze strany Uživatele před uplynutím doby platnosti Smlouvy IPTV nejsou dotčeny nároky Provozovatele na úhradu zbývající Ceny do konce doby platnosti a účinnosti Smlouvy IPTV.

14.12.V případě porušení smluvní povinnosti Uživatele zaplatit řádně a včas Cenu za Služby IPTV je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Tímto ustanovením není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody.

Článek 15 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

15.1.Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ, ZEK a ZRTV.

15.2.Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

15.3.Provozovatel zejména neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s používáním služeb přenosu dat s následnou virovou a jinou nákazou počítačů Uživatele, škody vzniklé v důsledku poruchy nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby sítě Provozovatele nebo zařízení v majetku či užívání Uživatele zajišťující přenos dat, ušlý zisk, rychlost přenosu dat mimo systém Provozovatele, škody vzniklé omezením nebo zastavením služeb z důvodu včasného neplacení Uživatele, poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikační zařízení a svoji veřejnou komunikační síť.

15.4.Provozovatel neodpovídá za obsah datových toků přenášených prostřednictvím Služeb IPTV.

15.5.Provozovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných Služeb IPTV nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

15.6.V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Provozovatel odpovídá za škodu, potom je odpovědnost Provozovatele limitována do maximální výše Ceny za Služby za období 0,5 roku sjednané ve Smlouvě IPTV s Uživatelem, kterého se nárok týká.

15.7.Provozovatel neodpovídá za obsah a kvalitu převzatého televizního vysílání bez ohledu na to, jakou technologií je šířeno.

15.8.Provozovatel neodpovídá za kvalitu přípojky k internetu nebo jiné síti Uživatele a její případný vliv na zhoršenou kvalitu Služby IPTV.

15.9.Provozovatel nenese odpovědnost za pozastavení části nebo všech Služeb IPTV z důvodu rozhodnutí správního orgánu nebo soudu nebo jiné autority. V takovém případě mají Uživatelé právo nechat si vrátit Kredit za část nevyužitých Služeb IPTV, který musel z těchto důvodů přestat Provozovatel nabízet. Tímto jsou vyrovnány všechny nároky Uživatele ve vztahu k Provozovateli pro Služby IPTV.

Článek 16 Hlášení poruch nebo závad, termíny jejich odstranění a kompenzace

16.1.Zjistí-li Uživatel poruchu komunikační sítě nebo vadu Služby IPTV, ohlásí tuto skutečnost na příslušném místě Provozovateli prostřednictvím Uživatelského rozhraní Provozovatele nebo na kontakt uvedený v Uživatelském rozhraní.

16.2.Provozovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně co nejdříve, zpravidla do 48 hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady Uživatelem.

16.3.Odpovídá-li za poruchu nebo vadu Služby IPTV Uživatel nebo se oznámení Uživatele ukáže jako nepravdivé, je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Uživateli náklady, jež mu v souvislosti s takovým jednáním Uživatele vznikly.

16.4.V případě neposkytnutí Služby IPTV v důsledku poruchy nebo vady Služby IPTV je odpovědnost Provozovatele vůči Uživateli omezena na povinnost urychleně odstranit závadu.

16.5.V případě, že Služba není poskytována na déle než 48 po sobě jdoucích hodin nebo přesáhnou-li krátkodobé výpadky v průběhu posledních 30 dní 96 hodin, je Uživatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto se nevztahuje na případy dle čl. 15.2 a 15.3 VPS či následky trestného činu Uživatele či třetí osoby, dále na suspendaci dle čl. 6.14 VPS.

16.6.Podrobnosti týkající se garantovaných parametrů dohodnuté úrovně Služeb IPTV jsou uvedeny v podmínkách pro poskytování dohodnuté úrovně služeb ve Smlouvě IPTV nebo v rámci Uživatelského rozhraní Provozovatele.

Článek 17 Reklamace a kompenzace

17.1.Uživatel je oprávněn reklamovat rozsah, kvalitu Služby IPTV a výši účtované ceny.

17.2.Podání reklamace na výši účtované ceny nemá odkladný účinek a Uživatel je povinen uhradit cena za Služby IPTV do dne splatnosti.

17.3.Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

17.4.Bude-li reklamace týkající se rozsahu a kvality Služeb IPTV vyřízena kladně, má Uživatel nárok na přidělení dalších Kreditů v rozsahu uznané reklamace. V případě kladně vyřízené reklamace o výši účtované ceny, má Uživatel nárok na vrácení přeplatku do 30 kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení reklamace, a to formou dobropisu nebo slevy v nejbližším vyúčtování. Provozovatel je oprávněn použít tento přeplatek přednostně k vyrovnání splatných pohledávek Provozovatele za Uživatelem.

Článek 18 Řešení sporů a rozhodné právo

18.1.Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

18.2.Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího článku do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud nebo Český telekomunikační úřad, pokud by se jednalo o poskytování služby elektronických komunikací.

18.3.Smlouva IPTV se uzavírá jako smlouva nepojmenovaná podle § 1746 odst. 2 NOZ.

Článek 19 Změny VPS a Ceníku

19.1.Provozovatel je oprávněn měnit a doplňovat VPS nebo Ceník z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu elektronických komunikací.

19.2.Provozovatel je oprávněn měnit VPS nebo Ceník, a to co se týká rozsahu, podmínek, kvality a ceny Služeb IPTV, případně ukončit poskytování stávajících Služeb IPTV z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií apod. Služby IPTV, jejichž poskytování má být ukončeno, se Provozovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je-li to technicky a ekonomicky přiměřené.

19.3.O změně VPS nebo Ceníku je Provozovatel povinen informovat Uživatele prostřednictvím samostatné e-mailové zprávy nebo dopisem nebo oznámením uvedeným na faktuře – daňovém dokladu, a to minimálně 40 dnů před účinností změn dle čl. 19.4 VPS. Podstatná změna či doplnění VPS (viz. čl. 6.12 VPS) je důvodem pro výpověď Smlouvy ze strany Uživatele podle čl. 6.11 VPS. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu IPTV podle čl. 6.11 VPS, má se za to, že s takovou změnou či doplněním VPS nebo Ceníku souhlasí a dnem účinnosti takovéto změny se stává pro Uživatele závaznou.

19.4.Změny a doplnění VPS nebo Ceníku budou zveřejněny na internetové adrese Provozovatele nejméně 50 dní před účinností takovéto změny. Má se za to, že uplynutím lhůty 50 dnů ode dne zveřejnění byla novela Uživateli oznámena a že dne následujícího po uplynutí této lhůty nabývá účinnosti. Uživatel podpisem těchto VPS stvrzuje skutečnost, že nevyžaduje žádné další upozornění na změnu VPS, kromě způsobu uvedeného a popsaného tímto ustanovením.

19.5.Lhůty dle čl. 19.3 a 19.4 VPS mohou být kratší pouze z důvodů daných platnými právními předpisy nebo jiným legislativním prostředkem.

Článek 20 Ustanovení společná a závěrečná

20.1.VPS, Ceník, seznam druhů poskytovaných služeb (včetně popisu služeb), programová nabídka, jakož i příp. další ujednání mezi stranami tvoří nedílnou součást Smlouvy IPTV; přitom Smlouva IPTV a její dodatky a dále všechny její shora uvedené součásti mají v případě rozporu s VPS přednost před ustanovením VPS. Podpisem Smlouvy IPTV Uživatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou IPTV i se všemi jejími součástmi, včetně VPS. Pojem „smlouva, resp. Smlouva IPTV“ používaný v těchto VPS označuje také jednotlivé dodatky ke smlouvě s tím, že pro tyto dodatky týkající se jednotlivých služeb platí veškerá ustanovení o smlouvách. V případě, že smlouva s pozdějším datem plně nahradí smlouvu dřívější, závazky účastníka z předcházející smlouvy nezanikají a přecházejí na smlouvu pozdější (v takových případech se z účastníkem poskytnutých finančních plnění uhradí přednostně nejstarší pohledávky za účastníkem). Služby IPTV mohou být Provozovatelem nabízeny zvlášť nebo spolu s ostatními službami Provozovatele v tzv. balíčcích služeb; i balíček služeb je považován za Službu IPTV.

20.2.Do platných VPS lze nahlížet na všech provozních místech Provozovatele, a na požádání Provozovatel poskytne jejich elektronickou kopii žadateli o uzavření smlouvy před jejím uzavřením. Aktuální znění podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele.

20.3.Jakákoli listinná zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se považuje za doručenou i tehdy, je-li doporučená zásilka adresována na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě IPTV, a adresát si nevyzvedne zásilku v úložní době (fikce doručení).

20.4.Jakákoli zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v elektronické podobě se považuje za doručenou i tehdy, je-li adresována na adresu elektronické pošty (email) smluvní strany uvedené ve Smlouvě IPTV, a to 15. dnem po jejím odeslání (fikce doručení). Každá smluvní strana odpovídá za možnost a schopnost přijímat zásilky na její adrese elektronické pošty.

20.5.Ukončením trvání Smlouvy IPTV nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VPS, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení. I po ukončení Smlouvy IPTV se používá Článek 18 VPS.

20.6.Pokud se některé ustanovení těchto VPS nebo Smlouvy IPTV ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy IPTV jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

20.7.Pouze v případě, že je Uživatelem fyzická osoba – spotřebitel (tedy nikoli podnikatel označený identifikačním číslem – „IČO“) (dále jen „Spotřebitel“) a byla-li Smlouva IPTV prokazatelně uzavřena mimo místo podnikání nebo provozovnu Provozovatele, má Spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit, a to odstoupením zaslaným písemně Provozovateli, do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění započetí s dodávky Provozovatele (tj. se započetím poskytování Služeb IPTV), může Spotřebitel od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce od jejího uzavření. To neplatí ohledně smluv, u nichž si Spotřebitel výslovně sjednal návštěvu Provozovatele za účelem objednávky Služeb IPTV, resp. uzavření Smlouvy IPTV. Provozovatel zároveň v takovém případě vrátí Spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy IPTV na bankovní účet a pod variabilním symbolem, který sdělí Spotřebitel Provozovateli ve svém odstoupení, nebo v hotovosti, případně jiným způsobem, na kterém se Spotřebitel s Provozovatelem dohodnou.

20.8.Provozovatel a Uživatel berou VPS, Smlouvu IPTV, Ceník na vědomí a s těmito uzavřením Smlouvy IPTV souhlasí.

20.9.Internetová adresa Provozovatele a pro přístup do Uživatelského rozhraní, pro uzavření Smlouvy IPTV a Registraci je: sledovanitv.cz. Na této adrese se nachází také seznam přidružených webů, značek a internetových adres, které nabízejí Služby IPTV jménem Provozovatele.

20.10.Tyto VPS nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 8. 2014.