Samostatná a překvapivá smluvní ujednání

(dále jen „Ujednání“)

Článek 1 Definice pojmů

1.1.Pro účely Ujednání mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:

1.1.1.Cena – cena Služby IPTV (tj. kreditní poplatky a další ceny, popř. tarify a jejich parametry);

1.1.2.Ceník – ceník IPTV, který vede a spravuje Provozovatel, a jež je k dispozici v místě provozovny Provozovatele a je zveřejněn na internetové adrese Provozovatele zejména v rámci Uživatelského rozhraní;

1.1.3.Dočasně poskytnuté věci – má význam stanovený v čl. 4.24.2 Ujednání;

1.1.4.Kredit – je hodnota vyjádřená v příslušné měně (zejména Kč), která je vedena v Uživatelském rozhraní a ze které lze platit Služby IPTV poskytované Provozovatelem; Kredit jsou elektronické finanční prostředky Uživatele a nejsou zálohovou platbou na Služby IPTV ani jakékoli jiné zboží či služby;

1.1.5.Provozovatel – sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno - Královo Pole, IČO: 01607910, seznam provozoven uveřejněn na internetové adrese: www.sledovanitv.cz;

1.1.6.Služba IPTV – veřejně dostupná služba převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířená prostřednictvím sítě elektronických komunikací Provozovatelem;

1.1.7.Smlouva IPTV - Smlouva o poskytování IPTV uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem za účelem poskytování Služeb IPTV (takováto smlouva může být uzavřena i za účasti Partnera);

1.1.8.Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo se registruje k využití Služeb IPTV;

1.1.9.VPS – Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Článek 2 Předmět Ujednání

2.1.Tato Ujednání se použijí v případě, že smluvní stranou Smlouvy IPTV je Spotřebitel, případně slabší strana.

2.2.Tato Ujednání doplňují Smlouvu IPTV a tvoří její nedílnou součást.

2.3.Otázky těmito Ujednáními neupravené se řídí dále především VPS.

Článek 3 Samostatná a překvapivá ujednání

3.1.Smlouva IPTV je uzavřena na dobu určitou v rozsahu, v jakém si Uživatel Službu IPTV předplatí s tím, že po uplynutí této doby se tato Smlouva prodlužuje na dobu neurčitou. Smlouva IPTV se automaticky prodlouží na dobu neurčitou, nebude-li kteroukoli smluvní stranou písemně (nestanoví-li Smlouva IPTV nebo VPS jinak) oznámeno druhé smluvní straně, že nemá zájem o její automatické prodloužení, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy IPTV (oznámení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně).

3.2.Provozovatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy IPTV, resp. všech smluv uzavřených s Uživatelem, z následujících důvodů (Provozovatel je současně s odesláním odstoupení oprávněn též omezit, případně přerušit poskytování Služeb, tzv. suspendace, a to i bez předchozího upozornění):

3.2.1.Uživatel nezaplatí tři po sobě jdoucí vyúčtování ve lhůtě splatnosti,

3.2.2.Uživatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 45 dnů,

3.2.3.Uživatel závažným způsobem poruší Smlouvu IPTV nebo VPS,

3.2.4.Uživatel vstoupí do likvidace, na Uživatele byl podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku Uživatele, byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce prodejem podniku Uživatele, byla uvalena nucená správa.

3.3.Provozovatel je rovněž oprávněn bez odeslání odstoupení nebo výpovědi Uživateli omezit či přerušit poskytování služeb (tzv. suspendace) s předchozím upozorněním v následujících případech:

3.3.1.na Uživatele byl podán insolvenční návrh nebo byla uvalena nucená správa, a to až do rozhodnutí o úpadku nebo do jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, ukončení nucené správy,

3.3.2.Uživatel závažným způsobem porušil Smlouvu IPTV nebo VPS,

3.3.3.Uživateli se opakovaně nepodařilo doručit dopisy, vyúčtování, fakturu, upomínky a jiné písemnosti, které zaslal Uživatelovi Provozovatel, nebo že Uživatel jejich převzetí odmítl; to však neplatí v případě, kdy se Provozovatel o nedoručení dozvěděl na základě oznámení Uživatele,

3.3.4.Uživatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 14 dnů, přičemž o takovéto suspendaci bude Uživatel informován písemně nebo elektronickou poštou nebo prostřednictvím SMS. Za suspendaci je Provozovatel oprávněn požadovat úhradu suspendačního poplatku dle platného a účinného Ceníku. K opětovnému zprovoznění služby (znovu aktivace) může dojít pouze a jen po zaplacení všech pohledávek Provozovatele za Uživatelem, to však nejpozději do doby, než dojde k ukončení Smlouvy. V případě opětovné aktivace je Provozovatel oprávněn požadovat úhradu reaktivačního poplatku dle platného a účinného Ceníku. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu za suspendaci.

3.4.Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů po jejím ukončení. Provozovatel je oprávněn srážet případný pronájem Dočasně poskytnutých věcí z Kreditu Uživatele, resp. poplatky za pronájem Dočasně poskytnutých věcí do Platby za Kredit, zahrnout nebo zahrnout do platby Kreditem. V případě, že Uživateli dojde Kredit k hrazení poplatků nebo pronájmu za Dočasně poskytnuté věci, je povinen tyto vrátit Provozovateli, a to ve lhůtách uvedených v tomto článku VPS, které počínají běžet od okamžiku vyčerpání Kreditu. Provozovatel, pokud nedojde k vrácení věcí a také za dobu jejich nadužívání, může vyúčtovat pronájem Dočasně poskytnutých věcí fakturou, kterou se Uživatel zavazuje uhradit v její lhůtě splatnosti, která nebude kratší než 7 dní a také je Provozovatel oprávněn si částku rovnající se dlužnému nájemnému (poplatkům) strhnout z nejbližšího dalšího nákupu Kreditu.

3.5.Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit VPS a Ceník za obdobných podmínek jako VPS.

3.6.Dochází-li v souvislosti s plněním smluvního závazku k převodu vlastnického práva k movitým věcem z Provozovatele na Uživatele, pak je za den dodání považován den, kdy je pověřenými osobami Provozovatele a Uživatele sepsán Protokol o převodu vlastnictví k věcem. Tímto dnem také přechází na Uživatele nebezpečí škody na těchto věcech, přičemž vlastnické právo k uvedeným věcem přejde na Uživatele až dnem, kdy bude Provozovateli plně uhrazena jejich cena stanovená dohodou mezi Uživatelem a Provozovatelem a řádně uhrazena první paušální platba za Služby IPTV.

3.7.Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v případě bonusového programu (balíčku), může ve prospěch Uživatele předplatit službu třetí osoba s tím, resp. v případě, že Uživatel využívá takového bonusového programu (balíčku) v rozsahu určeném Provozovatelem, souhlasí Uživatel s tím, aby náklady za tyto Služby IPTV, kterou jsou předmětem takovéhoto bonusového programu (balíčku), uhradila třetí osoba. Na úhradu třetí osobou ovšem Uživatel nemá právní nárok. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí tím, že pokud třetí osoba přestane za Uživatele Službu IPTV hradit je Provozovatel oprávněn deaktivovat přípojku. Opětovnou aktivaci provede Uživatel již za podmínek stanovených VPS.

3.8.Ceny za Služby IPTV se je možno začít účtovat od okamžiku zprovoznění Služby IPTV ze strany Provozovatele. Není přitom rozhodné, zda-li a z jakého důvodu Uživatel Službu IPTV užívá či nikoliv, rozhodující je přitom rozsah a Cena Služby IPTV.

3.9.Kredit je platný po dobu 12 měsíců od jeho předplacení. V případě předplacení (dokoupení) dalšího Kreditu před uplynutím 12 měsíční doby původně předplaceného Kreditu se lhůta platnosti Kreditu, a to nově předplaceného, tak původního, prodlužuje, a to tak, že se stanoví opět na 12 měsíců. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplynutí doby stávající Kredit expiruje, tj. Uživatel již není oprávněn Kredit využít ani nemá nárok na jeho náhradu ani jeho platnost nelze opětovně prodloužit.

3.10.Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části Ceny za nevyužité Služby IPTV, pokud Smlouvu IPTV sám vypoví před uplynutím doby platnosti a účinnosti Smlouvy IPTV uzavřené na dobu určitou, a zároveň pokud k výpovědi nedošlo z důvodu závažného porušení Smlouvy IPTV ze strany Provozovatele. Stejný důsledek má i vypovězení Smlouvy IPTV ze strany Provozovatele v případě uvedeném v čl. 3.2 těchto Ujednání.

3.11.V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Provozovatel odpovídá za škodu, potom je odpovědnost Provozovatele limitována do maximální výše Ceny za Služby za období 0,5 roku sjednané ve Smlouvě IPTV s Uživatelem, kterého se nárok týká.

3.12.Provozovatel neodpovídá za obsah a kvalitu převzatého televizního vysílání bez ohledu na to, jakou technologií je šířeno.

3.13.Provozovatel nenese odpovědnost za nutnost nebo pozastavení části nebo všech Služeb IPTV z důvodu rozhodnutí správního orgánu nebo soudu nebo jiné autority. V takovém případě mají Uživatelé právo nechat si vrátit Kredit za část nevyužitých Služeb IPTV, který musel z těchto důvodů přestat Provozovatel nabízet. Tímto jsou vyrovnány všechny nároky Uživatele ve vztahu k Provozovateli pro Služby IPTV.

3.14.Odpovídá-li za poruchu nebo vadu Služby IPTV Uživatel nebo se oznámení Uživatele ukáže jako nepravdivé, je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Uživateli náklady, jež mu v souvislosti s takovým jednáním Uživatele vznikly.

3.15.Jakákoli listinná zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se považuje za doručenou i tehdy, je-li doporučená zásilka adresována na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě IPTV, a adresát si nevyzvedne zásilku v úložní době (fikce doručení).

3.16.Jakákoli zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v elektronické podobě se považuje za doručenou i tehdy, je-li adresována na adresu elektronické pošty (email) smluvní strany uvedené ve Smlouvě IPTV, a to 15. dnem po jejím odeslání (fikce doručení). Každá smluvní strana odpovídá za možnost a schopnost přijímat zásilky na její adrese elektronické pošty.

Článek 4 Smluvní pokuty

4.1.Za závažné porušení smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ve Smlouvě sjednané ceně za Služby za jeden měsíc ceny, která odpovídá ceně za nejvyšší programovou nabídku, jakou měl Uživatel v rámci období, kdy k porušení došlo sjednánu, v případě trvajícího porušení za tolik měsíců, kolik toto porušení trvá, pokud VPS nestanoví výši jinou; tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

4.2.Při ukončení Smlouvy je Uživatel povinen vrátit do 30 dnů Provozovateli všechny věci nebo jiné majetkové hodnoty (dále jen „Dočasně poskytnuté věci“), které jsou ve vlastnictví Provozovatele, nebo ke kterým má Provozovatel jiné právo opravňující jej k užívání nebo držbě Dočasně poskytnutých věcí (bez ohledu na to, jestli tyto byly Uživateli půjčeny, vypůjčeny, zapůjčeny nebo pronajaty), a to ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení nebo ve stejné lhůtě uhradit cenu Dočasně poskytnutých věcí udanou při jejím vypůjčení (zapůjčení, pronajmutí, apod.) Uživateli, není-li tato uvedena, potom pořizovací cenu takovéto Dočasně poskytnuté věci. Pokud tak Uživatel neučiní, je Provozovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny Dočasně poskytnuté věci udané při jejím vypůjčení (zapůjčení, pronajmutí, apod.) Uživateli, není-li tato cena udána potom z pořizovací ceny takovéto Dočasně poskytnuté věci, vždy však nejméně 40 Kč za každý den prodlení s vrácením nebo výše uvedenou úhradou. Tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody. Provozovatel se zavazuje tyto věci bez zbytečného odkladu od Uživatele převzít.

4.3.Uživatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení následujících povinností:

4.3.1.Uživatel nesmí při využívání Služeb IPTV jakýmkoliv způsobem zasahovat do výpočetního systému a sítí Provozovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Provozovatele, dále zejména nesmí: měnit fyzické adresy síťové karty nebo technického zařízení využívajícího ze Služeb IPTV, přidělené IP adresy, spouštět vlastní server DHCP v síti Provozovatele, popřípadě další zařízení a programové vybavení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost sítě Provozovatele, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.

4.3.2.Uživatel nesmí měnit nastavení zařízení, které je ve vlastnictví Provozovatele.

4.3.3.Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Provozovatelem přidělená přístupová jména a hesla související s využitím Služeb IPTV a hesla pro komunikaci s Provozovatelem. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel, je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje, za což je Provozovatel oprávněn Uživateli účtovat poplatek dle platného a účinného Ceníku.

4.3.4.Uživatel je povinen dodržovat při užívání Služeb IPTV platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména autorský zákon. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škodu vyplývající z ukládání dat a informací obsažených v jednotlivých zdrojích Služeb IPTV nebo v šíření dat a informací prostřednictvím Služeb IPTV. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

4.3.5.Uživatel nesmí při užívání Služeb IPTV užívat hardware (zařízení) či software (programové vybavení), které narušují provoz Služeb IPTV Provozovatele a zákonem chráněná práva třetích osob. Uživatel nesmí využívat Služeb IPTV k obtěžování třetích stran. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

4.4.Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Služby IPTV třetím osobám. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za první den a 200,- Kč za každý další den a každou třetí osobu, které Uživatel poskytuje neoprávněně bezplatně Služby IPTV, nebo smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za první den a 500,- Kč za každý další den a každou třetí osobu, které Uživatel poskytuje neoprávněně úplatně Služby IPTV. Tuto smluvní pokutu je Uživatel povinen Provozovateli uhradit za celé období porušování povinnosti, a to i opakovaně za každé jednotlivé porušení

4.5.V případě porušení smluvní povinnosti Uživatele zaplatit řádně a včas Cenu za Služby IPTV je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Tímto ustanovením není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody.

4.6.Nárok Provozovatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není dotčen.