Reklamační řád

Reklamační řád

Kupující - spotřebitel

Prodávající a současně provozovatel internetového portálu:

sledovanitv.cz s.r.o.
sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno
IČ: 01607910, DIČ: CZ01607910
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78732


E-mailový kontakt: podpora@sledovanitv.cz

Čl.I Úvodní ustanovení

 1. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat  v případě  odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě (dále jen „vrácení“) a v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu sledovanitv.cz dostupný na webové stránce https://sledovanitv.cz/service (dále jen „internetový obchod“). S tímto Reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něho dostatečně předem upozorněn.
 3. Souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem
  Ustanovení obchodních podmínek a Reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 4. Zákazník
  Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 6. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

Čl.II Obecné podmínky vrácení zboží a reklamace

 1. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky podle přiložené dokumentace (např. přepravní list), zejména počet balíků a poškození obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou např. tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu podpora@sledovanitv.cz, popř. jiným způsobem dle čl. 2.4 Reklamačního řádu. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 2. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží
  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží odpovídá kupní smlouvy, např. zda nechybí žádná jeho část. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu podpora@sledovanitv.cz. Tato prohlídka musí být provedena před instalací zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 3. Záruční list
  Ke každému zboží je vystavena faktura, která spotřebiteli slouží jako záruční list. Faktura je zasílána e-mailem po zaplacení zboží. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem předávacího archu dopravní společnosti.
 4. Odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě
  Zákazník má právo vrátit zakoupené zboží bez udání důvodů do 14-ti dní od zakoupení. Zboží musí být v originálním obalu a nepoškozené. Zákazník zboží poštou zašle na adresu sídla firmy, která je uvedena níže nebo na sídlo firmy vrácené zboží doručí osobně. O této skutečnosti informuje společnost přes webový formulář, který najdete v sekci Obchod v detailu zakoupeného zboží.

  Kupující je povinnen při vrácení zboží do 14-ti dní úvést a dodat:

  • Jméno, příjmení kupujícího,
  • Login do služby SledovaniTV pro jasnou identifikaci,
  • Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  • Číslo faktury,
  • Sériové číslo set-top boxu,
  • Veškeré dodané příslušenství k set-top boxu: ovladač, napájecí adaptér, HDMI kabel, RJ-45 kabel (ethernet).

  Vrácením zakoupeného zboží zaniká uživateli nárok na TV balíček, který si za zvýhodněnou/akční cenu zakoupil k set-top boxu. Cena za TV balíček mu bude refundována v poměrné části spolu s vrácenou částkou za zboží.

  Náklady za vrácení zboží hradí kupující.

 5. Podání reklamace
  • Poštou doporučeným psaním na adresu sledovanitv.cz s.r.o., sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno
  • Osobním doručením na výše zmíněnou adresu.
 6. Podklady pro posouzení reklamace

  Kupující je povinen uvést a dodat:

  • Jméno, příjmení kupujícího,
  • Login do služby SledovaniTV pro jasnou identifikaci
  • Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  • Číslo faktury
  • Sériové číslo set-top boxu.
  • Co nejvýstižnější popis závad,
  • Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
  • Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je emailem dodána faktura)
 7. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, nebude prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou či použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Čl.III Jakost při převzetí zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Čl.IV Uplatnění reklamace

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  Vada se objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí
  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc měla vadu již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

  Vada se objeví po uplynutí šesti měsíců od převzetí
  Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím - spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

 2. Nároky z vad
  Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 3 Reklamačního řádu, může kupující – spotřebitel požadovat
  • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Podnikatel upozorňuje kupujícího – spotřebitele, že záruční doba uvedená v čl. 4.1 Reklamačního řádu se počítá od převzetí zboží i tehdy, dodává-li podnikatel kupujícímu – spotřebiteli novou věc bez vad, popř., pokud vyměňuje součást věci;
  • není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy.
  • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  Přiměřená sleva
  Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Opakovaný výskyt vady a větší počet vad
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 3. Postup při reklamaci
  Poté, co kupující – spotřebitel vyplní reklamační formulář v internetovém obchodu, vytiskne jej a připojí tento reklamační formulář k reklamovanému výrobku a doručit vše na vlastní náklady i riziko na adresu sledovanitv.cz s.r.o., sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno.

  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu. Je-li předmětem kupní smlouvy set top box, je kupující – spotřebitel povinen zachovat na zboží štítek se sériovým číslem. Nebude-li štítek zachován či poškozen, není možné reklamaci vyřídit.

  Písemné potvrzení o uplatnění reklamace
  Uplatňuje-li kupující práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Písemným potvrzením se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí informativní email, který Provozovatel zašle kupujícímu – na jím při registraci uvedený email vč. uvedení informací, kde může kupující sledovat průběh reklamace.  

  Lhůta pro vyřízení reklamace
  Je-li kupující, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. 2.6 Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.

  Vyřízení reklamace
  Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Kupující  má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující je oprávněn celý průběh reklamace podrobně sledovat v internetovém obchodě http://shop.sledovanitv.cz v sekci Moje reklamace

  Náklady reklamace
  Bude-li reklamace uznána, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.