Zásady zpracování osobních údajů společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

 1. K čemu slouží tento dokument?
  • Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. Co jsou to osobní údaje?
  • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. Co je to zpracování osobních údajů?
  • Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
 4. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory.
  • Dodržení našich zákonných povinností.
  • Náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
   • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů,
   • datum narození,
   • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů,
   • e-mailová adresa a telefonní číslo,
   • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete,
   • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby,
   • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte, včetně informací o tom, jaké pořady sledujete.
   • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.
 5. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
  • Ano, pro některá zpracování potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte v prostřední naší internetové stránky po přihlášení v sekci Nastavení.
  • Pokud nám udělíte souhlas, budeme předávat Vaši e-mailovou adresu a telefon poskytovatelům sociálních a reklamních sítí, například Facebook, Google, Seznam, za účelem tvorby tzv. publik. Tímto způsobem Vám budeme schopni doručit relevantní reklamu na služby, které Vás zajímají.
  • Veškeré udělené souhlasy jsou udělované svobodně a můžete je kdykoliv odvolat v rámci nastavení Vašeho účtu v prostřední naší internetové stránky. V případě obchodních sdělení můžete navíc souhlas odvolat jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě.
 6. Co je to přímý marketing?
  • Přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku výhodnějšího nebo většího balíčku, oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.).
  • Toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce zboží a služeb.
  • Vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat.
 7. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
  • Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
  • Vaše údaje zpřístupníme i subjektům, které jsou v roli správce osobních údajů, je-li to třeba pro plnění našich povinností vůči Vám, zejména jde o poskytovatele platebních služeb za účelem úhrady našich služeb.
  • K Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup i společnost ModernTV s.r.o., IČO: 03864227, spisová značka: C 86792 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, s níž má naše společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Společnost ModernTV s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely zajištění fungování našich služeb a pro účely našeho marketingu (provozuje pro nás informační systém), pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívá, je tedy zpracovatelem osobních údajů.
  • Pokud nám udělíte souhlas, předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa provozovatelům reklamních a sociálních sítí, zejména společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko, a společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5.
  • K Vašim osobním údajům mají též přístup naši obchodní partneři, kteří pro nás distribuují naše službu, a to v pozici zpracovatele. K takovému zpracování dochází pouze tehdy, pokud naše služby zakoupíte prostřednictvím jednoho z našich partnerů.
  • Vaše osobní údaje pro nás též mohou zpracovávat naši dodavatele technických řešení, kteří vystupují v roli správce. Jde zejména o poskytovatele cloudových služeb, dodavatelům technologií a podpory, zejména společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
  • Dále Vaše osobní údaje zpracovávají v roli zpracovatele osobních údajů naši dodavatele marketingových nástrojů, zejména společnost Bloomreach CZ s.r.o., IČO: 05927927, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno.
 8. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
  • Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let).
  • Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).
 9. Jaká jsou má práva?
  • Právo na informace o zpracování.
  • Veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu.
  • Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.
  • Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
   • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
   • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
   • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách (viz bod 9), a pokud to uživatelské rozhraní umožňuje, lze zde osobní údaje také opravovat či měnit
   • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku
   • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
   • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
   • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul
  • právo na přenositelnost údajů
   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte
  • právo podat stížnost u ÚOOÚ
   • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
  • právo na omezení zpracování
   • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
   • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní
  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
  • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
 10. Naše právo ověřit členský stát Vašeho bydliště
  • V případě, že s námi uzavíráte smlouvu o poskytování on-line služby, máme právo ověřit členský stát Vašeho bydliště, abychom Vám mohli umožnit užívání služby i v jiných zemích EU.
  • K tomuto jsme oprávněni vyžádat si od Vás prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz, místo instalace set-top boxu, doklad o úhradě poplatků za služby v daném členském státě apod.
 11. Naše kontaktní údaje
  • Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy podpora@sledovanitv.cz nebo písemně v sídle naší společnosti U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno.
  • V souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je Marie Indráková a zde jsou jeho kontakty:
   e-mailová adresa: dpo@sledovanitv.cz.