Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele

Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
(dále jen „Informace“)

Preambule

Provozovatel je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat služby v oblasti elektronických komunikací. Spotřebitel má zájem tyto služby využívat. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Provozovatel Spotřebiteli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od smlouvy.

Podrobnější informace o tom, za jakých podmínek jsou Provozovatelem poskytovány služby, jsou k dispozici ve VPS. S VPS je vhodné seznámit se před tím, než dojde k uzavření smlouvy.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1Spotřebitelem je fyzická osoba – Uživatel, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. jedná za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti);

1.2Provozovatel: sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910, spisová značka: C 78732 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno - Královo Pole, IČO: 01607910, seznam provozoven uveřejněn na internetové adrese: www.sledovanitv.cz;

1.3Službou je poskytování služeb elektronických komunikací, ale i jiných služeb, především služeb přenosu (převzatého) rozhlasového a televizního vysílání v souladu a za podmínek stanovených VPS, služeb videa na vyžádání a souvisejících služeb, a to Provozovatelem Spotřebiteli, případně také třetími stranami Spotřebiteli.

1.4VPS jsou všeobecné podmínky vztahujících se k poskytování Služby, jejichž aktuální znění je vždy dostupné na internetových stránkách Provozovatele. VPS obsahují podrobné podmínky o poskytování jednotlivých Služeb.

Článek 2 Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

2.1Za Služby je Spotřebitel povinen hradit platby, jejichž aktuální výše je vždy stanovena v Ceníku Provozovatele.

2.2Platby se zpravidla hradí předem.

2.3Veškeré platby může Spotřebitel provádět bezhotovostně na základě vystavené faktury, a to i s využitím platební brány, pokud je aktuálně k dispozici.

2.4Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. Případné výjimky jsou stanoveny v Ceníku Provozovatele.

2.5Aktuální znění Ceníku Provozovatele, který obsahuje zejména veškeré náklady na poskytování Služby, včetně souvisejících daní, poplatků apod., je dostupné na internetových stránkách Provozovatele. Ceník obsahuje kompletní výčet nákladů Provozovatele na poskytování Služby Spotřebiteli.

Článek 3 Práva z vadného plnění, stížnosti

3.1V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby, vyúčtování za Službu apod. je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Provozovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty nebo call centra. Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele.

3.2V případě závažného porušování povinností ze strany Provozovatele má Spotřebitel mj. právo na odstoupení od smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny ve VPS.

3.3Státním orgánem dohledu, příslušným k rozhodování sporů plynoucích z poskytování služeb elektronických komunikací, je Český telekomunikační úřad www.ctu.cz, který je tak i orgánem pro mimosoudní řešení sporů. Pro služby, které nejsou službou elektronických komunikací, se lze s případnou stížností, jakož i s návrhem na mimosoudní řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.

Článek 4 Trvání smlouvy a její ukončení

4.1Smlouva o poskytování Služby může být uzavřena buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou může za předem dohodnutých podmínek docházet k automatickému prodloužení platnosti takové smlouvy.

4.2Smlouvu na dobu určitou lze ukončit obdobně jako smlouvu na dobu neurčitou (viz čl. 4.4 této Informace). V takovém případě je však spotřebitel povinen uhradit poplatek za ukončení rovnající se jedné pětině součtu měsíčních paušálů zbývajících od uplynutí výpovědní doby do konce sjednané doby trvání smlouvy, není-li v Ceníku nebo ve smlouvě uvedena platba nižší.

4.3Pakliže nedojde k oprávněnému ukončení smlouvy o poskytování Služby na dobu určitou ze strany Spotřebitele nebo Provozovatele, je Spotřebitel povinen Službu na základě smlouvy čerpat nejméně po dobu, na kterou byla smlouva uzavřena. Předplacené služby je nutno čerpat vždy po celou dobu, na kterou byly uhrazeny, a Provozovatel je povinen služby po tuto dobu poskytovat.

4.4Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možné ukončit mj. dohodou smluvních stran a výpovědí. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 30 dní.

4.5Podmínky, postup a další informace týkající se případného odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v této Informaci. Podrobnosti a další možnosti ukončení smlouvy jsou uvedeny ve VPS.

Článek 5 Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

5.1Byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran, nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

5.2K odstoupení od smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na internetových stránkách Provozovatele. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Provozovateli oznámení o tom, že od smlouvy odstupuje. Aktuální znění poučení o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy je dostupné na internetových stránkách Provozovatele.

5.3Možnost odstoupení od smlouvy se neuplatní v případě:

5.3.1poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.3.2dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. například služba video-on-demand).

Článek 6 Důsledky odstoupení od smlouvy

6.1V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle předchozího článku vrátí Provozovatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Provozovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude zásadně použit stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

6.2Pokud Spotřebitel na základě smlouvy obdržel jakékoli movité věci, je povinen je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny uvedené v čl. 1 této Informace. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou movité věci odeslány, resp. předány před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením movitých věcí.

6.3Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí Provozovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Provozovatele informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

6.4Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty movitých věcí v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (jde tedy o nakládání způsobem mimo rámec nakládání, které by Spotřebitel realizoval v případě nákupu movitých věcí v kamenném obchodě).

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1Tato Informace je, s výjimkou ujednání, která obsahuje Článek 5 a Článek 6, platná pouze po dobu 14 kalendářních dní ode dne jejího sdělení Spotřebiteli. Po uplynutí této lhůty není Provozovatel obsahem této Informace vázán. Bude-li mít Spotřebitel zájem na uzavření smlouvy o poskytování Služeb i po uplynutí této doby, bude mu Provozovatelem poskytnuta Informace nová. Pakliže by však nová Informace byla obsahově zcela totožná, nemusí Provozovatel novou Informaci poskytovat a použije se nadále obsah této Informace.

7.2V případě, že ve lhůtě 14 dní ode dne poskytnutí této Informace dojde k uzavření smlouvy o poskytování Služby, stane se tato Informace součástí uzavřené smlouvy.

7.3Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření smlouvy o poskytování Služby dohodou Provozovatele a Spotřebitele. V takovém případě se součástí smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

7.4Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku započetí poskytování Služby.